DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE KARAR

BASIN AÇIKLAMASI:

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE MERKEZEFENDİ İLÇESİ BEREKETLER MAHALLESİNDE YAPILMIŞ OLAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞUMUZ İDARİ DAVADA, MAHKEME PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİR.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisince 14.10.2019 tarihinde alınan karar ile Bereketler Mahallesi 7959 Ada 1 Parselde kayıtlı 9.779 m2’lik parsel, 1/5.000 ölçekli plan değişikliğiyle “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlı iken “Turizm + Ticaret + Konut” olarak yeniden planlanmıştır. Ardından yine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2020 almış olduğu karar ile 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği yapılarak, aynı parsel mevcut haliyle 5 katlı olarak planlı iken, turizm tesisi yapılması durumunda 10 katlı yapılaşmaya olanak tanınmıştır.

İlgili meclis kararlarına yapmış olduğumuz yazılı itirazlarımızın reddedilmesinin ardından ilgili 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve dayanağı olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine karşı kurumumuzca Denizli İdari Mahkemesine başvurularak, söz konusu planların iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne dava açılmıştır.

Denizli İdare Mahkemesinin dava hakkında geçtiğimiz ay almış olduğu karar ile; davaya konu imar planı değişiklikleri ile getirilen fonksiyon değişikliğinin tek ada tek parselde yapılan ve genel plan kararlarından bağımsız, noktasal bir değişiklik olduğu, bölgedeki genel alan kullanım kararının “konut alanı” olduğu, fiili durumda bölgedeki yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı, plan değişikliğinin plan ana kararlarını,sürekliliğini, bütünlüğünü bozduğu, plan değişikliği yapılmasında kamu yararının, teknik ve nesnel gerekçelerin bulunmadığı, plan değişikliği ile eklenen “Turizm” fonksiyonunun ve yapılaşma koşullarının bölgenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliğine uygun olmadığı, bina yüksekliğinin yakın çevresinin siluetini olumsuz etkileyeceği, anılan nedenlerden dolayı imar planı değişikliğini zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, plan değişikliği ile “Ticaret- konut alanı” karma kullanımına eklenen turizm fonksiyonunun bölge ve çevresi için uygunluğuna ve gerekliliğine ilişkin analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı görüldüğünden, uyuşmazlığa konu imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, kamu yararı ve hizmet gereklerine, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığından, ilgili imar plan değişikliklerinin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, mahkeme tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak, kent suçlarına ve özellikle kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı imar planı değişikliklerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğimizi siz değerli kamuoyuna saygıyla bildiririz. 04.11.2021

TMMOB

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

Bir cevap yazın