İNSAN HAKLARI BASIN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin bugün 72. Yıldönümü’ nü kutluyoruz. Bildiriyi imzalayan ülkeler, bildiride kabul edilen hak ve özgürlükleri kendi anayasa ve yasalarına dahil etmiş ve insan haklarının korunmasını taahhüt etmiş olsalar da aradan geçen 72 yılda, hala insan hakları dünyanın her yerinde ihlal edilmekte ve binlerce kişi en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadır. Oysa ki, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, insanlık için çok önemli bir kazanımdır.

İnsan hakları, insanların ırkından, renginden, cinsinden, dilinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsızdır. İnsanın insanca yaşaması ve var olması nedeniyle insan hakları, bireylerin kanun önünde eşitliğine ve hukuk üstünlüğüne dayanmaktadır. Fakat ne yazık ki hak ihlalleri dünyada ve ülkemizde adeta günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma, savunma, yaşama, eğitim, barınma gibi en temel haklar bile ihlal edilmektedir.  Dolayısıyla, her ülke hukuk devleti ilkesini benimsemeli, insan haklarının korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri göstermelik değil, hak ve özgürlüklerin tüm insanların ihtiyacı ve demokrasinin bir gereği olduğu için yapmalıdır.

Yaşam haklarının ihlal edilmediği, insan ve insan onuruna saygının egemen olduğu bir ülke ve dünya dileğiyle, her nerede olursa olsun insan hakları ihlallerinin takipçisi olacağımızı ve her platformda konuyla ilgili hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi Denizli Barosu olarak, her zaman insan haklarına ve insanlık değerlerine sahip çıkacağımızı, hukukçu duyarlılığını ve sorumluluğunu göz önünde bulundurarak insan haklarını koruyacağımızı kamuoyu ile paylaşır, bunun her şeyden önce insanlık görevi olduğu bilinciyle daha aydınlık yarınlar diler, saygılar sunarız.


Denizli Barosu Yönetim Kurulu

Adına

Baro Başkanı

Avukat Müjdat İLHAN

Bir cevap yazın